REGULAMIN  BIBLIOTEKI  I  BIBLIOTECZNEGO  CENTRUM  INFORMACJI  MULTIMEDIALNEJ  (BCIM)  GIMNAZJUM  W  USTCE

1. Biblioteka służy wszystkim uczniom, ich rodzicom oraz wszystkim pracownikom Gimnazjum.

2. Czytelnik może wypożyczyć książki wyłącznie na swoje nazwisko.

3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 1 miesiąca.

4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę, musi odkupić taką samą lub zapłacić za nią aktualną cenę.

5. Wypożyczone książki należy  chronić przed zniszczeniem bądź zagubieniem.

6. Wszystkie wypożyczone książki muszą być zwrócone przed końcem roku szkolnego.

7. Podczas zajęć edukacji czytelniczej i medialnej oraz spotkań organizowanych w bibliotece uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad organizacji pracy ustalonych przez nauczyciela – bibliotekarza.

8. Z BCIM mogą korzystać uczniowie oraz pracownicy szkoły.

9. Komputery służą do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych, dydaktycznych i edukacyjnych.

10. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody dyżurującego nauczyciela – bibliotekarza.

11. W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z Internetu czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

12. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

13. Uczniowie mają prawo do korzystania z BCIM poza swoimi godzinami lekcyjnymi, jak również w trakcie dodatkowych zajęć z nauczycielem (np. koła zainteresowań, rewalidacja, zajęcia pozalekcyjne, nauczanie indywidualne, itp.)

14. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.

15. Nie wolno wykonywać  żadnych połączeń technicznych bez zgody bibliotekarza (np. włączać i rozłączać kabli zasilających, wyłączać komputera, wkładania własnych dyskietek i CD do stacji dysków itp.)

16. Wyszukane informacje mogą być zapisane na CD lub wydrukowane.

17. Materiały drukuje nauczyciel – bibliotekarz.

18. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

19. Przy korzystaniu z komputerów obowiązuje cisza, nie wolno spożywać posiłków ani zostawiać śmieci.

20. Korzystający z komputerów mają obowiązek szanowania udostępnionego im sprzętu wraz z oprogramowaniem; ponoszą odpowiedzialność za wszelkie straty powstałe z ich winy, zobowiązani są też do naprawienia wyrządzonych szkód.

21. W przypadku nieprzestrzegania przez użytkownika niniejszych zasad nauczyciel – bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania sesji użytkownika.